Stödja industrin när världen övergår till en hållbar morgondag.

Down arrow
Amanda Williams, Head of Sustainability (Steam Specialties)

Amanda Williams

Head of Sustainability (Steam Specialties)

23/02/2023

Stödja industrin när världen övergår till en hållbar morgondag.

Energiproduktionssystemet producerar 49,4 miljarder ton CO2 per år, och 24,2 % av denna betydande mängd är resultatet av energianvändningen i industrin. Eftersom efterfrågan på energi förväntas växa, är den viktigaste utmaningen hur man hanterar detta samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

Om prognoserna är korrekta måste energisystemet fördubbla sin produktion mellan 2020 och 2050. I kombination med den fortsatta volatiliteten i priser och behovet av mer flexibilitet samt tillgång till nya, nollenergikällor, är omfattningen på utmaningen enorm.

Det är en av de mest akuta frågorna som planeten står inför i takt med att vi utvecklas till en mer hållbar framtid. Behovet av förändring är tydligt och industrins roll kommer att vara avgörande för att uppnå detta.

Hur kan då industrin starta?

Energieffektivitet är den första språngbrädan på vägen till att uppnå nettonoll. Det ökar tillförlitligheten, motståndskraften och säkerheten, tillsammans med potentiella produktivitetsförbättringar och en minskning av CO2. Det har redan bevisat sitt värde: utan de effektivitetsförbättringar som gjorts sedan 2020 skulle världen använda 13 % mer energi idag och energirelaterade koldioxidutsläpp skulle vara 14 % högre₁.

Ånga har varit viktigt för industrin i över tre århundraden och är fortfarande avgörande för sterilisering, värmeöverföring och otaliga kritiska processer. Ångproduktion och distribution är en cirkulär process som möjliggör återvinning av vatten och möjligheter till energiåtervinning. Vi hjälpte ett livsmedels- och dryckesföretag i USA att installera ett system för återvinning av kondensat vilket resulterade i årliga besparingar på över 250 000 USD samt besparingar i vatten₂, koldioxidreduktion samt eliminerade behovet av en separat värmekälla för matarvattnet.

Spirax Sarcos ångprodukter som såldes 2020 har årligen sparat 18,2 miljoner ton CO2-utsläpp. Det motsvarar 8,8 miljoner nya bilar som tagits bort från vägarna, eller 828 miljoner fullvuxna träd₃, men det finns ytterligare besparingar att göra.

Industrin kan öka effektiviteten på många sätt. Genom att utföra energibesiktningar, ständigt säkerställa att systemen är väl underhållna med regelbunden service samt anamma datadrivna optimeringsverktyg.

Tekniken finns tillgänglig idag

Ånga står för 35–40 %₅ av industrins totala energianvändning, så att ta itu med ånggenerering är fundamentalt för att stödja industrin på vägen mot minskade koldioxidutsläpp. Befintlig teknik, såväl som innovativa alternativ som närmar sig kommersialisering, kommer att göra det möjligt för industrin att behålla dess befintliga infrastruktur samt dra nytta av ångans enastående egenskaper.

Industrin måste inse att det inte finns någon enskild lösning, utan snarare en rad möjligheter att utnyttja. För att möta termisk efterfrågan och tillsammans med förnybara källor som i allt högre grad genererar energi, kommer den direkta användningen av el med låga utsläpp i stället för fossila bränslen att spela en betydande roll i produktionen av ånga.

Ytterligare besparingar skulle kunna komma från eftermontering av elektriska element i befintliga pannor som drivs med fossila bränslen så att scope 1 utsläpp och scope 2 utsläpp om elen produceras förnybart.  Övergång till elpannor eller anläggningar kan också dra nytta av att installera avancerade lagringslösningar, såsom ett ångbatteri för att fånga upp överskottet av förnybar energi. Detta kan användas för att hantera toppbelastningar eller köra en decentraliserad process.

Ett annat alternativ är att användningen av grön vätgas för att värma upp vatten och framställa ånga. Även om vätgasinfrastrukturen behöver utvecklas mer, finns både hybridgas- och vätgas-förberedda pannor redan tillgängliga. Anläggningar kan också dra nytta av att installera elektrolysörer som omvandlar överskottsenergi från förnybara energikällor till vätgas som kan lagras tills det behövs.

Slutligen kan ytterligare alternativ inkludera värmepumpar för process och värme, eller ta itu genom energikällan med förbränning av organiskt avfall som kan vara biprodukter från livsmedelsproduktion, denna och andra källor kan användas för att behålla nuvarande fossilbränslepannor och konvertera till bioalternativ som BioLPG genom anaerob rötning eller övergång till syntetiska eller e-bränslen som till exempel vätebehandlad vegetabilisk olja eller energi till flytande bränsle. Dessa förslag är ytterligare en alternativ energikälla med låga koldioxidutsläpp.

Alla dessa tekniker och källor kommer att spela en viktig roll.

Industrin måste utvecklas

Industrin förlitar sig idag på ånga för sin existens. Denna naturliga teknik kommer att fortsätta att vara oersättlig som en flexibel, effektiv och pålitlig metod för värmeöverföring. Från stora petrokemiska anläggningar till små tvätterier, hjälper den till att producera den mat och dryck vi behöver samt till att hålla våra sjukvårdsinrättningar säkra.

Vi har redan tekniken för att gå mot en global nettonoll-framtid samtidigt som vi behåller våra befintliga processer. Tillsammans med spännande nya utvecklingar stödjer Spirax Sarco och Gestra kunder över hela världen för att uppnå sina mål för koldioxidutsläpp.

1) https://iea.blob.core.windows.net/assets/2b3b06b0-2bdc-4f4d-8fd9-f0846ba5ac99/SecurityofCleanEnergyTransitions2022.pdf
2) https://www.spiraxsarco.com/customer-stories/condensate-recovery-for-chocolate-manufacturer
3) https://www.spiraxsarcoengineering.com/sites/spirax-sarco-corp/files/2021-08/Investor-Presentation-March-2022.pdf
4) SSO-Manual-Print-FINAL-20161109-One-Page-V2.pdf (unido.org)

För mer information, se vår video nedan eller kontakta oss

kontakta oss