Ondersteun de industrie in de overgang naar een duurzame toekomst.

Down arrow
Amanda Williams, Head of Sustainability (Steam Specialties)

Amanda Williams

Head of Sustainability (Steam Specialties)

20/03/2023

Ondersteun de industrie in de overgang naar een duurzame toekomst.

Energieopwekking produceert 49,4 miljard ton CO2 per jaar. 24,2% van die aanzienlijke hoeveelheid ontstaat door het energieverbruik in de industrie.

Nu de vraag naar energie vermoedelijk zal toenemen, ontstaat een belangrijke uitdaging: hoe beperken we de koolstofuitstoot .

Als de prognoses correct zijn, zal in 2050 dubbel zoveel energie geproduceerd moeten worden t.o.v. 2020.  In combinatie met de aanhoudende prijsschommelingen en de behoefte aan meer flexibiliteit en toegang tot nieuwe, netto-nul bronnen, staan we voor een gigantische uitdaging.

Het is één van de meest urgente kwesties waarmee de planeet wordt geconfronteerd; de overgang naar een duurzamere toekomst. De nood aan verandering is duidelijk, en de rol van de industrie is daarbij van cruciaal belang.

Wat kan de industrie doen?

Energie-efficiëntie is de eerste stap naar netto-nul. Het verhoogt de betrouwbaarheid, veerkracht en veiligheid, én het creëert potentiële productiviteitsverbeteringen en CO2 verminderingen. Het nut is al bewezen: zonder de efficiëntieverbeteringen doorgevoerd sinds 2020, zou de wereld vandaag 13% meer energie verbruiken en zouden de energiegerelateerde koolstofemissies 14% hoger liggen.

Stoom speelt al meer dan drie eeuwen een belangrijke rol in de industrie en is nog steeds van vitaal belang voor sterilisatie, warmteoverdracht en talloze kritische processen. De productie en distributie van stoom is een circulair proces: water wordt gerecycled en energie kan worden teruggewonnen. We hielpen een levensmiddelen- en drankenbedrijf in de VS bij de installatie van een condensaatterugwinningssysteem. Dit leverde een jaarlijkse besparing op van meer dan 240 000 euro, evenals besparingen op water₂ en koolstofvermindering. Ook de nood aan een aparte warmtebron voor voedingswater viel hierdoor weg.

De in 2020 verkochte stoomproducten van Spirax Sarco hebben jaarlijks 18,2 miljoen ton CO2-uitstoot bespaard. Dat komt overeen met 8,8 miljoen nieuwe auto's die van de weg worden gehaald, of 828 miljoen volwassen bomen. En er moet nog meer worden bespaard.

De industrie kan de efficiëntie op vele manieren verhogen. Door energie-audits uit te voeren, door er voortdurend voor te zorgen dat systemen goed worden onderhouden met regelmatige controles en door gebruik te maken van gegevensgestuurde optimaliseringsinstrumenten.

De technologie die vandaag beschikbaar is

Stoom is goed voor 35 tot 40%₅ van het totale energieverbruik van de industrie. Stoomopwekking is dus van fundamenteel belang om de industrie te ondersteunen op zijn weg naar een koolstofarme economie. Dankzij bestaande technieken en innovatieve alternatieven die binnenkort op de markt komen, kan de industrie haar huidige infrastructuur behouden en profiteren van de uitstekende eigenschappen van stoom.

De industrie zal moeten erkennen dat er niet één oplossing is, maar een reeks mogelijkheden die kunnen benut worden. Om aan de warmtevraag te voldoen en aangezien hernieuwbare bronnen steeds meer stroom opwekken, zal het rechtstreekse gebruik van lage emissie elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen een belangrijke rol spelen bij de opwekking van stoom.

Verdere besparingen kunnen tot stand komen door elektrische elementen in te bouwen in bestaande ketels die nu op fossiele brandstoffen werken, om scope 1-emissies te verwijderen. Alsook scope 2 indien de elektriciteit op hernieuwbare wijze wordt geproduceerd. De overgang naar elektrische boilers of sites kan ook voordeel halen uit de installatie van geavanceerde opslagoplossingen, zoals een stoombatterij om overtollige hernieuwbare energie op te vangen. Deze kan worden gebruikt om piekbelastingen te beheren of voor gedecentraliseerde processen.

Een andere optie is het gebruik van groene waterstof om water te verwarmen en stoom op te wekken. Hoewel de waterstofinfrastructuur verder moet worden ontwikkeld, zijn hybride gas- en waterstofketels al beschikbaar. Sites kunnen ook besparen door de installatie van elektrolysers die overtollige energie uit hernieuwbare bronnen omzetten in waterstof. Deze kan worden opgeslagen tot ze nodig is.

Andere opties zijn warmtepompen voor processen en warmte, of de verbranding van organisch afval (bijproduct van de voedselindustrie) benutten als energiebron. Deze en andere bronnen kunnen worden gebruikt om huidige ketels op fossiele brandstoffen te behouden maar om te schakelen naar bio-opties zoals BioLPG via anaërobe vergisting of naar synthetische of e-brandstoffen zoals waterstofbehandelde plantaardige olie of Power to Liquid-brandstoffen. Deze alternatieven zijn een andere koolstofarme mogelijke energiebron.

Al deze technologieën en bronnen zullen een belangrijke rol spelen.

De industrie moet evolueren

De industrie van vandaag is aangewezen op stoom om te kunnen bestaan. Deze Natural Technology zal onvervangbaar blijven als flexibele, efficiënte en betrouwbare methode van warmteoverdracht. Van grote petrochemische fabrieken tot kleine wasserijen, die helpen bij de productie van de levensmiddelen en drank, tot het veilig houden van onze gezondheidsinstellingen.

We beschikken al over de technologie om naar een wereldwijde netto-nul toekomst toe te werken met behoud van onze bestaande processen. Naast interessante nieuwe ontwikkelingen ondersteunen Spirax Sarco en Gestra klanten wereldwijd om hun decarbonisatiedoelstellingen te bereiken.

1) https://iea.blob.core.windows.net/assets/2b3b06b0-2bdc-4f4d-8fd9-f0846ba5ac99/SecurityofCleanEnergyTransitions2022.pdf
2) https://www.spiraxsarco.com/customer-stories/condensate-recovery-for-chocolate-manufacturer
3) https://www.spiraxsarcoengineering.com/sites/spirax-sarco-corp/files/2021-08/Investor-Presentation-March-2022.pdf
4) SSO-Manual-Print-FINAL-20161109-One-Page-V2.pdf (unido.org)

 

Bekijk voor meer informatie onze video hieronder of neem contact met ons op

contact met ons op